What if you could identify high risk patients at the earliest stage of their cardiovascular disease?

VitaK Innovation in Life Science has a strong focus on the development of new Point of Care and In Vitro Diagnostic tests.

The POC testing market is set to reach $40 billion by 2022.

Both fundamental and applied research are the core business of VitaK. We offer our expertise in the form of contract research for third parties.

Worldwide we are the number one laboratory in measuring Matrix Gla Protein (MGP).

VitaK has its own facilities for blood sampling and measuring clinical endpoints in the various human intervention trials that are executed.

VitaK has a substantial investment program to increase its own clinical equipment for in-house clinical endpoint measurements in human intervention trials and clinical trials.

What if you could identify high risk patients at the earliest stage of their cardiovascular disease?

VitaK Innovation in Life Science has a strong focus on the development of new Point of Care and In Vitro Diagnostic tests.

The POC testing market is set to reach $40 billion by 2022.

Both fundamental and applied research are the core business of VitaK. We offer our expertise in the form of contract research for third parties.

Worldwide we are the number one laboratory in measuring Matrix Gla Protein (MGP).

VitaK has its own facilities for blood sampling and measuring clinical endpoints in the various human intervention trials that are executed.

VitaK has a substantial investment program to increase its own clinical equipment for in-house clinical endpoint measurements in human intervention trials and clinical trials.

Below you can find our general supply conditions. For delivery outside of the Netherlands, separate conditions apply. Contact us for more information.

Algemene leveringsvoorwaarden van VitaK B.V.

(VitaK Innovation in Life Science)

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door VitaK B.V., verder te noemen VitaK, en koper gesloten overeenkomsten van koop en verkoop en zijn tevens van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen betrekking hebbende op genoemde overeenkomsten. Uitsluitend de meest recente versie van deze voorwaarden heeft betrekking op toekomstige of vervolgovereenkomsten.

1.2 Alle offertes van VitaK zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders in de offerte door VitaK is bepaald. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door VitaK.

1.3 De koper doet door het sluiten van de koopovereenkomst afstand van eventueel door hem gehanteerde (inkoop)voorwaarden hoe ook genaamd en hoe ook gepresenteerd, zodanig dat enkel de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn op alle overeenkomsten, waaronder begrepen de totstandkoming en de uitvoering daarvan.

1.4 Alle (rechts)handelingen en gedragingen, die in het kader van de door ons met de koper gesloten overeenkomst door een functionaris of werknemer van de koper worden verricht, worden geacht bevoegd verricht te zijn namens de koper, en binden de koper. De koper kan zich er jegens VitaK niet op beroepen dat terzake dezer handelingen of gedragingen geen bevoegdheid aanwezig is om de koper te vertegenwoordigen of te verbinden. 

Artikel 2 Prijzen
2.1 Alle prijzen zijn berekend in Euro en zijn exclusief BTW, verpakking, vrachtkosten, eventuele verzekeringskosten, tenzij uitdrukkelijk op de koopovereenkomst (offerte) schriftelijk anders is vermeld.

2.2 De door VitaK gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op materiaal-loon-vrachtprijzen en valutaverhoudingen, die op de datum van de offerte gelden. VitaK heeft het recht om alle na de offerte opgetreden verhogingen door te berekenen aan de koper.

2.3. De koper verplicht zich om de adviesverkoopprijs van VitaK te hanteren. Dit om geen schade aan het productimago en de marktwaarde te brengen.

2.4. Indien de inhoud van artikel 2.3 niet door de koper nageleefd wordt, heeft VitaK het recht om tijdelijk de levering op te schorten tot VitaK samen met deze koper een passende oplossing gevonden heeft.

Artikel 3 Levering
3.1 Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de levering franco is, worden de goederen vervoerd voor rekening en risico van VitaK. In alle andere gevallen worden de goederen vanaf de door VitaK aangewezen locatie naar de plaats van bestemming vervoerd voor rekening en risico van de koper.

3.2 De koper dient het juiste afleveradres en alle voor de aflevering noodzakelijke instructies bij de bestelling bekend te hebben gemaakt bij VitaK. De koper is verplicht ervoor te zorgen dat de goederen op het opgegeven afleveradres tussen 08.00 -17.00 uur kunnen worden afgeleverd of gelost.

3.3 De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze door VitaK worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert, heeft VitaK het recht de goederen op te slaan voor rekening en risico van de koper.

3.4 Indien de koper VitaK of haar vervoerder niet in staat stelt direct bij aankomst af te leveren of te lossen, of door het ontbreken van juiste of voldoende instructies voor de aflevering voor VitaK of haar vervoerder wachttijd of andere vertraging ontstaat, heeft VitaK het recht de haar daardoor opgelopen kosten en/of schade aan koper in rekening te brengen en is de koper gehouden de kosten en/of schade aan VitaK te voldoen.

3.5 Een opgegeven levertermijn is altijd indicatief en geen fatale termijn.

3.6 Een bij (af)levering van goederen verstrekte vrachtbrief of afleveringsbon wordt geacht de hoeveelheid van hetgeen is geleverd juist weer te geven tenzij de koper zijn bezwaar daartegen binnen 24 uur per fax of e-mail en binnen twee werkdagen bij aangetekende brief met ontvangstbericht aan VitaK meldt. Ook al meldt de koper tijdig en op de juiste wijze aan VitaK dat hem minder is geleverd dan op het document is aangegeven, geeft dat hem niet het recht de betaling op te schorten.

3.7 Bij aflevering van de goederen is de koper verplicht de staat van de verpakking te controleren en indien deze een gebrek vertoont daarvan een aantekening te maken op de vrachtbrief of afleveringsbon. Indien geen aantekening op de vrachtbrief of afleveringsbon is gemaakt, wordt de verpakking geacht deugdelijk en niet beschadigd te zijn geweest. Bij een ernstig gebrek aan de verpakking zal de koper in het bijzijn van de vervoerder de verpakking dienen te openen en het goed op eventuele beschadiging controleren. De koper informeert VitaK terstond per fax of e-mail. Verder dient de koper binnen twee werkdagen na aflevering VitaK per aangetekende brief met ontvangstbericht daarvan melding te maken.

3.8 Indien is geconstateerd dat het goed als gevolg van defecte verpakking is beschadigd, mag de koper het goed weigeren en dit aan de vervoerder mee teruggeven. De koper informeert VitaK terstond hierover per fax of e-mail. Verder dient de koper binnen twee werkdagen na constatering en weigering per aangetekende brief met ontvangstbericht aan VitaK daarvan melding te maken. 

Artikel 4 Overmacht
4.1 Indien VitaK door overmacht verhinderd is te leveren of op normale wijze te leveren, zal zij al haar verplichtingen mogen opschorten tot de overmacht-situatie is geëindigd. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden, heeft elke partij het recht de overeenkomst te ontbinden zonder daardoor aan de andere partij enig vergoeding schuldig te worden.

4.2 Onder overmacht wordt, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, tevens verstaan (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking bedrijfsbezetting, uitsluiting, import- of exportverboden door of vanwege een overheid, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de energielevering, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers of dienstverleners, dit alles zowel bij VitaK als bij derden, waarvan VitaK (de) goederen of diensten dient te betrekken.

4.3 VitaK heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de overmacht-situatie intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

4.4 Voor zover VitaK bij het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of nog zal kunnen nakomen, heeft zij het recht het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte van de overeenkomst te factureren. De koper is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 De aansprakelijkheid van VitaK is beperkt tot maximaal het bedrag van het goed exclusief BTW volgens de factuur van VitaK met betrekking tot het goed waardoor de schade is ontstaan. Aansprakelijkheid voor verdergaande schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

5.2 VitaK is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, winstderving, directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, orderverlies, bewerkings-kosten e.d. Derden kunnen nimmer aanspraken tegen VitaK doen gelden, behalve voor zover deze voortvloeit uit de Wet productaansprakelijkheid en tot de maxima als op die wet gebaseerd. 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van VitaK totdat de koper alle verplichtingen jegens VitaK volledig is nagekomen. Indien enige factuur onbetaald is gebleven, strekt het eigendomsrecht zich ook uit tot alle goederen die eerder zijn geleverd en waarvan de factuur wel door koper is voldaan.

6.2 Door VitaK geleverde zaken die onder haar eigendomsrecht vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

6.3 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere wijze te bezwaren.

6.4 Indien door derden beslag wordt gelegd op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, is de koper verplicht de beslaglegger op het eigendomsvoorbehoud te wijzen en VitaK daarvan terstond te informeren.

6.5 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal. Op eerste verzoek van VitaK overlegt de koper een afschrift van de verzekeringspolis. Op eerste verzoek van VitaK draagt koper er zorg voor, dat de rechten uit hoofde van de verzekeringspolis voor zover deze betrekking hebben op de onder het eigendomsrecht vallende goederen aan VitaK worden overgedragen dan wel dat VitaK in die rechten wordt gesubrogeerd. 

Artikel 7 Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, mits geen andere krediettermijn is overeengekomen.

7.2 Bij niet tijdige betaling is koper vanaf 14 dagen (of andere overeengekomen krediettermijn,  na factuurdatum zonder sommatie of ingebrekestelling 1% rente per maand, of een gedeelte daarvan, verschuldigd.

7.3 Indien koper ondanks sommatie niet betaalt, is zij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die VitaK genoodzaakt is te maken.

7.4 Bij nieuwe klanten wordt bij de eerste en tweede bestelling het volledige bedrag eerst vooruitbetaald door de koper.

7.5 VitaK mag in alle gevallen 50% van het totale factuurbedrag van iedere bestelling vooruit vragen. 

Artikel 8 Klachten, afwijkingen en retourzendingen
8.1 Indien de goederen niet in goede staat zijn afgeleverd of naar het oordeel van de koper de ontvangen zaken niet overeenkomen met de order of niet alle bestelde goederen zijn geleverd, is de koper verplicht VitaK terstond daarover te informeren per fax of e-mail. Verder dient de koper binnen twee werkdagen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging bij VitaK daarvan melding te maken. VitaK is niet verplicht te laat ingediende klachten te accepteren. Bij het indienen van de klacht geeft de koper een zo duidelijk mogelijke omschrijving van het gebrek.

8.2 Aan gebreken van of aan goederen kan koper slechts aanspraken tegenover VitaK ontlenen als hij het gebrek gemeld heeft binnen acht dagen na ontvangst van de goederen. De melding dient bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan VitaK plaats te vinden.

8.3 Indien de klacht een niet-zichtbaar gebrek betreft dat eerst bij gebruik van het goed blijkt en kan blijken, dient de koper binnen twee werkdagen na aflevering van het goed aan zijn klant per aangetekende brief met ontvangstbevestiging VitaK daarvan melding te maken, maar nooit later dan één maand na factuurdatum van VitaK.

8.4 VitaK hoeft een klacht niet in behandeling te nemen zolang de koper enige factuur van VitaK niet heeft voldaan.

8.5 Een klacht is niet gegrond, indien het goed niet is gebruikt overeenkomstig de gebruiksvoorschriften, onoordeelkundig is gebruikt, niet is gebruikt overeenkomstig de bestemming of het gebrek is ontstaan door onvoorzichtigheid van of aan de zijde van de koper.

8.6 Indien de klacht door VitaK gegrond is bevonden, heeft zij de keuze de overeenkomst met betrekking tot het gebrekkige goed te ontbinden en de koper te crediteren dan wel het gebrekkige goed te vervangen door eenzelfde goed.

8.7 Goederen die voorwerp van een klacht zijn mogen uitsluitend worden geretourneerd aan VitaK na vooraf gekregen schriftelijk bericht dat zij de goederen wenst terug te ontvangen. Geretourneerde goederen worden slechts geaccepteerd als ze compleet zijn, voorzien zijn van een kopie van de factuur, een omschrijving van het defect en vermelding dat het goed defect is geraakt binnen een maand na aankoop, en de retourzending voldoende is gefrankeerd. Indien de goederen niet uiterlijk binnen 8 dagen na een daartoe gedaan verzoek door VitaK zijn terugontvangen, wordt verondersteld dat de koper alsnog de goederen wenst te behouden en de klacht heeft ingetrokken. In dat geval is de volledige koopprijs met betrekking tot het goed verschuldigd.

8.8 Indien naar aanleiding van een gegronde klacht VitaK het gebrekkige goed heeft vervangen, dan wordt VitaK geacht tijdig te hebben geleverd. 

Artikel 9 Toepasselijk recht
9.1 Op alle tussen haar kopers en VitaK gesloten koopovereenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 De bevoegde rechter is de bevoegde rechter binnen het Arrondissement waar VitaK is gevestigd.

Artikel 10 Slotbepaling
Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of in rechte vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. VitaK en koper zullen dan in overleg treden om vervangende bepalingen overeen te komen, die naar doel en strekking overeenkomen met de nietige of vernietigde bepalingen.

Head office:
Oxfordlaan 55
6229 EV Maastricht
The Netherlands
T: +31 (0)43 388 5926

Laboratories:
Oxfordlaan 70
6229 EV Maastricht
The Netherlands
E: info@vitak.com